Gravity I

Gravity I

22” x 30”  $400

Research on Rothko VII :: Yellow

Research on Rothko VII :: Yellow

22" x 30"   $400

Research on Rothko VII :: Violet

Research on Rothko VII :: Violet

22" x 30"   $400

Research on Rothko VIII

Research on Rothko VIII

15” x 22”    $300

Research on Rothko III :: Red + Gold

Research on Rothko III :: Red + Gold

9" x 22" sold

Research on Rothko IV :: Red + Gold

Research on Rothko IV :: Red + Gold

9" x 22" - sold

Research on Rothko V :: Red + Gold

Research on Rothko V :: Red + Gold

9" x 22" sold

Chroma Contrast I

Chroma Contrast I

12” x 16”   $200

Chroma Contrast III

Chroma Contrast III

12” x 16” $200

Chroma Contrast II

Chroma Contrast II

12” x 16” $200

Chroma Contrast IV

Chroma Contrast IV

12” x 16” $200

Pushing and Pulling I

Pushing and Pulling I

9" x 12" - sold

Pushing and Pulling II

Pushing and Pulling II

22" x 30"   $400

Pushing and Pulling III

Pushing and Pulling III

10" x 22"   $300

Emerging II

Emerging II

22" x 30"   $400

Raku Colorscape II

Raku Colorscape II

18" x 22"     $200

Raku Colorscape III

Raku Colorscape III

6" x 16" - $200

Raku Colorscape IV

Raku Colorscape IV

6" x 16"   $200

Research on Rothko I :: Violet + Yellow

Research on Rothko I :: Violet + Yellow

10"x15" - sold

Research on Rothko VI :: Red + Gold

Research on Rothko VI :: Red + Gold

11" x 20"   $300

Research on Rothko VIII :: Red + Yellow x 2

Research on Rothko VIII :: Red + Yellow x 2

12" x 24"   $300